kesäkokous

Paavolan Metsästysseura ry                                                                 Pöytäkirja

Kesäkokous
17.7.2016 klo 14.00

Paikka: Ruukin kunnanvirasto

Läsnä: Erillinen lista

 

 

1§                  Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Joni Halonen toivotti väen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 14.03

2§                  Toimihenkilövalinnat. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat (2kpl)

Päätös:Valituiksi tulivat puheenjohtajaksi Joni Halonen, sihteeriksi Jani Pöyskö, pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Kassu Paakkonen ja Martti Rankinen

3§                  Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ilmoitus kokouksesta on ollut 30.6.2016 Siikajokilaaksossa, Raahelaisessa 9.7.2016 ja seuran omilla nettisivuilla.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§                  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§                  Metsästysjärjestelyt kaudelle 2016-2017
Sääntöjen mukaan metsästysjärjestelyistä päättää seuran kesäkokous. Metsästysjärjestelyihin kuuluvat riistakiintiöt, metsästysajat ja rauhoitukset.

Johtokunnan esitykset:

1.Riistakiintiöt ja rauhoitukset:
Jänis, rusakko, pyy, vesilinnut ei kiintiötä
Metso 1kpl, teeri 3kpl, peltokyttäyspyynti kielletty
Peltopyy, koppelo ja riekko rauhoitettu
Metsäkauris 5aik + 5kpl vasa, kiintiön sisällä 1 kpl/jäsen
Päätös: Peltokyttäyspyyntiin liittyviä näkökulmia esitti useakin kokousedustaja. Varsinaista vastaesitystä ei tullut ja johtokunnan esitys sai kannatusta, joten se hyväksyttiin. Kalle Taskinen esitti kauriskiintiön poistamista, mutta esitys ei saanut kannatusta, joten johtokunnan esitys hyväksyttiin.

2.Metsästysajat:
Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määrittelemiä metsästysaikoja. Kauriin kevätpyynti sallitaan, jos kiintiötä vielä jäljellä.

Päätös: hyväksyttiin

3.Rauhoitusalueet:
Ruukissa
Kyläkeskuksen eteläpuolella radanvarren montut vesilinnustukselta klo 22 jälkeen, Siikajoen pohjoispuoli savimontuilta Hanhiojaan asti ja Siikajoen eteläpuoli Katinhäntään asti täysrauhoitus
Paavolassa
Hemminkangas-86-tie-Siikajoki- välinen alue täysrauhoitus
Saarikoskella
Kitinoja-Jokikyläntie-Saarikoskentie-Pesuanoja-Siikajoki-välinen alue

Rauhoitusalueiden rusakkopyynti vain porukkapyyntinä erikseen hankittavalla luvalla.

Päätös: Juha Rajala esitti, että vesilinnustuksen aikarajaksi radanvarren montuille tulisi 20.8. klo 23:een asti ja loppukaudeksi klo 22:een asti. Esitys sai myös   kannatusta. Päädyttiin äänestämään, koska oli kaksi tasavahvaa esitystä. Johtokunnan esitys sai äänestyksessä 15 ääntä ja Juha Rajalan esitys 7 ääntä. Johtokunnan esitys täten hyväksyttiin ja lisättiin Saarikosken rauhoitukseen Karjonevan kosteikkoalue sekä Laurinjärventien peltojen rauhoitus pienriistan pyynniltä.

4.Rauhoitusajat:
Joulurauha metsästykseltä 24.-25.12.2016.
Päätös: hyväksyttiin ja huomautettiin edelleen kokousväelle, että Suomen riistakeskuksen määrittämät ajat, kiintiöt ja rauhoitukset menevät yli näiden päätösten, eli noudatetaan niitä.

 

6§                  Oulun Seudun ampumaurheilukeskus (OSAK) ry:hyn liittyminen:
Lumijoelle ja Liminkaan on suunniteltu ja toteutumassa Pohjoismaiden suurin ampumaurheilukeskus. Se tarjoaa MM-tason harrastus- ja                  kilpailumahdollisuudet metsästäjille ja muille ammunnanharrastajille. Keskukseen tulee mm. 4 kpl hirvi-, 24 kpl Practical ja 6 kpl haulikkorataa.     Ruutikankaan rakentamishanke on jo aloitettu. OSAK ry:hyn on metsästysseuroilla jo mahdollisuus liittyä jäsenseuroiksi. Jäsenyyden hinta kaudelle 2016 on 10€/jäsen.
Johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.6.2016 ja valtuutti Joni Halosen hankkimaan lisätietoja asiasta ja päätti siirtää asian kesäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Puheenjohtaja Joni Halonen ei ollut ehtinyt hankkia lisätietoa ja esitti asian siirtämistä talvikokouksen päätettäväksi. Esitys sai kannatusta, joten asia päätettiin siirtää talvikokoukseen. Sihteerillä oli hankittuna lisätietoa asiaan liittyen ja ne esiteltiin kokousväelle, lähinnä mietittäväksi seuraavaan kokoukseen.

7§                  Metsästysseuran tanssitalkoot 30.7.2016

Järjestyksenvalvojat ja muut talkoolaiset ilmoittautuvat 21.7. mennessä Joni Haloselle. Talkookutsut toimitetaan kaikille koejäsenille.
Tiedotettiin kokousväkeä aikatauluista ja vaatimuksista.

 

8§                  Koemaastoanomukset

Ruukin Kennelseura ry pyytää koemaastoja käyttöön:

La 17.9. Ajokoe, Tracker-tutka-ajot
Su 18.9. Hirvenhaukkukoe, Tracker-haukut, Seuran mestaruuskoe
Toivomus maastojen rauhoituksesta koepäivinä

Pohjois-pohjanmaan Beagle ry pyytää koemaastoja käyttöön:

Su 18.9. Kerhon mestaruuskoe, 2kpl koemaastoja
Su 11.12. Yleinen ajokoe, 2kpl koemaastoja
La 11.2. Yleinen ajokoe, 2kpl koemaastoja

Liminka-Temmeksen metsästysyhdistys ry pyytää koemaastoja käyttöön:

Su 20.11. Yleinen ajokoe, Rantalakeusajot, 1-2kpl koemaastoja

Johtokunta esittää kaikkien anomusten hyväksymistä.

Lisäksi tullut anomus Pohjois-pohjanmaan ajokoirakerholta maastotarve 12.-13.11.
Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys. Maastoja ei rauhoiteta kokeiden ajaksi   metsästykseltä, mutta kokeiden yhteyshenkilö vastaa jäsenten tiedottamisesta, että mikä maasto on milloinkin koekäytössä.

9§                  Riistakolmiolaskenta

Riistakolmiolaskennasta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Laskenta suoritetaan 15.7.2016 – 2.8.2016 välisenä aikana. 10 vapaaehtoista tarvitaan. Yhteyshenkilö Matti Halonen, jolle vapaaehtoiset ilmoittautuvat.

Matti Halonen ilmoitti kolmiolaskennan päiväksi 24.7.2016. Vapaaehtoiset ilmoittautuvat Matille tai sihteerille ja kokoontuminen Ruukin hirviporukan kodalla klo 7.00.

10§                Muut asiat

 

1.Hirvimiesten kokous ilmoitetaan myöhemmin syksyllä

2.Hylsyt ja muut roskat pois maastosta

3.Teräshaulit kielletty koko seuran alueella

4.Jäsenrekisterimuutos
Sihteeri kertoi kokousväelle rekisterimuutoksen aiheuttamista asioista
5.Karttojen sähköistäminen
Reviiri-karttapalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön tulevan kauden alkuun mennessä. Vastuuhenkilö Joni Halonen.
6.Koeammunnan vastaanottajat nimettiin koeammuntapäiville. Ilmoitusasiana, että seuran mestaruusammunnat pidetään 31.7.klo 10 Paukkulassa.

 

11§                Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

 

 

__________________________                                   ____________________________

Joni Halonen pj                                                              Jani Pöyskö siht.

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan:

 

___________________________                                 ____________________________

 

Kassu Paakkonen                                                           Martti Rankinen