Yhdistys

Paavolan Metsästysseura ry
SÄÄNNÖT


Seuran nimi: Paavolan Metsästysseura ry
Kotipaikka: Siikajoki
Kunta: Oulun läänissä
Perustettu: 29.05.1960
Seuran kieli: Suomi
Seura on Suomen Metsästäjäliiton ja Pohjois- Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n jäsen

Seuran Tarkoitus:
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3) metsästysampumaurheilua
4) kenneltoimintaa

Seuran toimintamuodot
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
2) suorittamalla riistanhoitotöitä
3) valvomalla metsästys – ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura
voi asiaomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoira toimintaa

Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
Seuran sääntöjä ja päätöksiä
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa johtokunnan on päätettävä koejäsenen
hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kausikortteja seura voi myydä vuosittain päätettävän määrän
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenillä on puheoikeus mutta
ei äänioikeutta seuran kokouksissa


Jäsenen velvoitteet ja maksut
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä
ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen
jäsenmaksun, joiden suuruuden talvikokous vuosittain määrää.
Koejäsenellä ja kausikorttilaisilla ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää
hirvimiestenkokous. Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella luovuttaa seuralle

omistamansa metsästykseen soveltuvan tilan, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen
vuokrasopimus on voimassa. Yksi vapaa kortti maanomistajaa kohden. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.
Kannattavilla henkilö- tai yhteisöjäsenillä ei ole riistanhoito velvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen
kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran
talvikokouksessa.
Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite
jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä

Seurasta Eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Seurasta Erottaminen
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kahtena vuonna peräkkäin ( laiminlyöty jäsenmaksu
suoritettu jäsenyys säilyy)
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asiaomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi
kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po.
päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon
erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi
vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle
kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmikuunloppuun
mennessä ja kesäkokous kesä-heinäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemmanajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seurankokoukseen on saatettava jäsententietoon vähintään 7 päivää
ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä

Talvikokousasiat
talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seura toimintakertomus, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
8) Toimitetaan kahden tilintarkistajan ja heidän varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistahoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään
jäsenten riistanhoitovelvoitteet.
10) Päätetään seuran jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen
7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
talvikokousta esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
15) Päätetään Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä
Nimetään ao. piirijärjestöt ja yhdistykset, joille halutessa voidaan tehdä esityksiä
10§
Kesäkokousasiat
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös
muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen
olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran
johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.
12§
Pöytäkirjan pitäminen
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava.
13§
Seuran päätöksentekojärjestys
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun
ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista
koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
14§
Seuran tili- ja toimintavuosi
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on
annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15§
Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä.
Johtokunnan jäsenistä on vuosittain kaksi henkilöä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan
perusteella kaksi johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos
jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä

olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-
ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka

voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin
katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
16§
Päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
17§
Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen
18§
Johtokunnan Tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen
ja tavoitteiden mukaisesti
4) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja
työtyhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
Jäsenmaksut
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot
8) nimetä edustajat Siikajokilaakson Riistahoitoyhdistyksen, Suomen Metsästäjäliiton ja
kennelpiirinkokouksiin, ellei seuran talvikokous ole jo asiasta päättänyt
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
10) pitää seuran jäsenluetteloa
11) hoitaa huolella seuran taloutta ja omaisuutta
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionositusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista
huomionosoituksista
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19§
Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan
seuran kokouksessa.

20§
Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti ja
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys- Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Oulu
Riistanhoitopiirille ja Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistykselle
21§
Muuta
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa on yhdistyksistä säädetty